Faser

Etableringen af Energiø Bornholm består af forskellige faser. Læs om faserne for etablering af landanlæg og havvindmøllepark nedenfor. Brug pilene til at navigere i mellem Havvindmøllepark og Landanlæg og fold faserne ud nederst i billedet.

Havvindmøllepark

Havvindmøllepark

Havvindmølleparken skal placeres ca. 15 - 20 km fra Bornholms kyst. På nuværende tidspunkt er der udpeget to undersøgelsesområder, inden for hvilke møllerne skal placeres. ​

Den endelige placering afklares først efter at Energistyrelsen har tildelt koncession til det eller de energiselskaber, som skal etablere og drive havvindmølleparken. 
Det er energiselskabet(-erne), som bliver bygherre for havvindmøllerne og udarbejder det endelige projekt.  

Se faser

Forundersøgelse og udbud

Forundersøgelse, udbud mv.

Energistyrelsen gennemfører en række indledende undersøgelser af Energiø Bornholm og havvindmølleparken. I 2023 drejer det sig især om planlægning af det kommende udbud af havvindmølleparken, herunder om udbuddet af havvindmøllerne opdeles i to udbud, muligheden for overplanting (dvs. øge den installerede kapacitet i havvindmølleparken) mv. 

Tidsplan

Udbuddet forventes annonceret i slutningen af 2023 og udbuddet ventes afgjort i slutningen af 2024. 

Opgavepotentialer

I de indledende faser er der relativt begrænsede aktiviteter på Bornholm, som er direkte afledt af havvindmølleparken og derfor få lokale opgavepotentialer i denne fase. 

Opførelsesfase

Opførelsesfase

Installation af havvindmøllerne sker efter gennemførelse af udbuddet. Energiselskabet(-erne) gennemfører detailplanlægning, gennemfører miljøkonsekvensvurdering (VVM) og vælger mølleleverandør. Selve installationen af møllerne sker i slutningen af perioden, op til fristen for ibrugtagning.

Tidsplan

Energiselskabets(-ernes) planlægning ventes at tage et par år. Installationsfasen ventes så småt at begynde i 2027 og løber frem til 2030, hvor de sidste møller skal være i drift. 

Opgavepotentialer

Opgavepotentialerne er relativt store i opførelsesfasen, men omfanget vil afhænge af, om Rønne Havn vælges som pre-assembly havn, dvs. som havn for modtagelse af vindmølledele mv., inden opstilling. 

Hvis Rønne Havn bliver pre-assembly havn, så vil der være stor aktivitet på havnen med håndtering af gods. En stor del af opgaverne løses af vindmøllerleverandørernes medarbejdere og samarbejdspartnere. Der vil være lokale opgaver inden for el, forsyning (vand, affaldshåndtering mv.), transport, containerudlejning, mindre reparationsopgave mv. 

Desuden vil der være efterspørgsel efter overnatningskapacitet, catering/forplejning mv.  

Driftsfase

Havvindmølleparkens driftsfase

Driftsfasen af havvindmølleparken omfatter hele den periode, som vindmøllerne er i drift, som minimum 30 år. Driftsfasen omhandler den løbende vedligeholdelse af møllerne, både planlagte vedligeholdelsesopgaver og reparationer ved nedbrud mv. Opgaven løses af uddannede servicemontører, som har fast base i en servicehavn, tæt på havvindmøllerne. Fra servicehavnen sejler montørerne ud til møllerne og udfører vedligeholdelse. Omfanget af vedligeholdelsesarbejdet kan variere over tid. 

Tidsplan

Driftsfasen begynder med færdiggørelsen af havvindmølleparken i 2030. De første par år er vedligeholdelsesarbejdet dog ikke så stort.

Opgavepotentialer

Der etableres en lokal serviceorganisation til drift og vedligeholdelse af havvindmøllene med base i en nærliggende servicehavn. 

Der vil være opgavepotentiale med hensyn til service og forsyning af mandskabsbåde, brændstof til bådene mv. og drift og administration af reservedelslager mv.

Der er potentiale for mindre service- og forsyningsopgaver til servicehavnen og CRT-både (crew transfer vessels). 

Bemandingen anslås til mellem 75 og 150 arbejdspladser, afhængig af omfanget af vedligeholdelsesopgaver. 

Landanlæg og kabler

Landanlæg og kabelforbindelser

På Bornholm, syd for Aakirkeby og øst for lufthavnen skal der placeres en stor højspændingsstation, som omdanner vekselstrømmen fra møllerne til jævnstrøm, inden strømmen sendes videre mod Sjælland og Tyskland. ​

Højspændingsstationen er et stort teknisk anlæg, som består både af udendørs anlæg, som modtager vekselstrøm fra havmøllerne og store haller, hvor teknisk udstyr omformer strømmen fra vekselstrøm til jævnstrøm, inden strømmen sendes videre via store kabler.​

Anlægget skal placeres inden for et areal på ca. 70 – 90 hektar. ​

Der etableres desuden søkabler til Sjælland og Tyskland. På land på Bornholm, graves kablerne ned i jorden.    

Se faser

Forundersøgelse og udbud

Forundersøgelse og udbud

Der gennemføres en lang række indledende undersøgelser af landanlægget. De omfatter miljøkonsekvensvurdering (VVM), arkitektur- og landskabsundersøgelser, analyse af muligheder for kabellægning, undersøgelse af tekniske løsninger for transformatorstationen mv. 

Der gennemføres et udbud af kabler og landanlægget, før anlægsarbejdet kan sættes i gang. 

Udbud på kabler forventes annonceret i første kvartal 2024 og udbud på landanlægget forventes i andet kvartal 2024.

Tidsplan

Udbud på kabler forventes annonceret i første kvartal 2024 og udbud på landanlægget forventes i andet kvartal 2024.

Udbuddene forventes afgjort primo 2025, hvorefter kontrakterne indgås.

Opgavepotentialer

I de indledende faser er der relativt begrænsede aktiviteter på Bornholm, som er direkte afledt af landanlægget og derfor få lokale opgavepotentialer i denne fase. 

Opførelsesfase

Landanlæggets opførelsesfase

Landanlægget er et stort bygge- og anlægsprojekt, som både omfatter både jordarbejde, betonkonstruktioner, bygning af industrihaller og omfattende installationsarbejder. 

Desuden nedgraves kabler på landjorden på Bornholm og lægges på havbunden mod Sjælland og Tyskland.

Energinet.dk er bygherre for landanlæg og kabelforbindelser.

Tidsplan

Projektet påbegyndes straks, når udbuddet er gennemført og kontrakterne er indgået. Det forventes at være fra primo 2026 og frem til 2029, hvor de første vindmøller ventes i drift. 

Opgavepotentialer i opførelsesfasen

Transformatorstationen er et stort industrielt byggeprojekt, hvor de største entrepriser ventes tildelt store danske eller internationale virksomheder, eventuelt i et konsortium.

Der er relativt store opgavepotentialer i forbindelse med lokale opgaver i fagentrepriser indenfor beton-, murer- og tømrerarbejde, malerarbejde, tagdækning, jordarbejde, stilladser, materieludlejning mv. 

Driftsfase

Landanlæggets driftsfase

Transformerstationen på Bornholm, vil være et ubemandet anlæg. Der er derfor ikke faste service- og vedligeholdelsesmedarbejdere på anlægget. Vedligeholdelsesopgaverene vurderes også at være minimale og begrænser sig til planlagte vedligeholdelsesopgaver, som normalt løses af specialister, som tilkaldes i de konkrete tilfælde. 

Tidsplan

Anlægget går over i driftsfasen fra 2030.

Opgavepotentialer

Der ventes meget begrænsede opgavepotentialer ved landanlægget i driftsfasen.